top of page

Ponència

Port de Barcelona: Perspectives

Horari

Ubicació

Descripció

Dia 24 d'octubre 11:30-12:45h

Sala NO2 de la Fira de Sabadell

El Port de Barcelona és el primer port espanyol per valor de mercaderies i líder de creuers a Europa i el Mediterrani. Una activitat en creixement constant que genera emissions a l'atmosfera que representen una sèrie amenaça per a la salut humana, el medi ambient i el clima mundial. El 92% de les emissions de NOx i el 97% de les emissions dels PM10 del Port de Barcelona procedeixen dels vaixells (Font: Barcelona Regional). En aquesta sessió es tractarà sobre aquesta problemàtica i sobre les solucions que s'estan plantejant per reduir les emissions de contaminants a l'aire i assolir els reptes de descarbonització del sector.

bottom of page