top of page

Ponència

Emissions en obres: eines de prevenció

Horari

Ubicació

Descripció

Dia 24 d'octubre 15:45-17:00h

Sala O3 de la Fira de Sabadell

La contaminació atmosfèrica existent a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) té l'origen en diverses activitats. L’administració es un agent que pot tenir una influència significativa en les emissions generades, entre d’altres, per activitats com la mobilitat i l’execució d’obres. En aquesta línia, molts municipis metropolitans estan aplicant mesures estructurals per a la reducció d’emissions. En el cas concret de les obres, l’AMB disposa de l’ordenança metropolitana per al control de la contaminació atmosfèrica en les obres de construcció, que complementa les mesures que ja es prenen en obra pública. L’àmbit d’aplicació es en obres de promoció privada que es duguin a terme dins de l’àmbit territorial de l’AMB. Vol ser una eina a nivell de marc normatiu amb l’objectiu que tant els ajuntaments metropolitans que disposin d’ordenances, plec o instruccions relacionats amb la temàtica puguin adaptar-les, com aquells que no tinguin cap figura que ho reguli en disposin en compliment dels objectius europeus, d’acord amb la Directiva 2008/50/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2008, relativa a la qualitat de l’aire ambiental i a una atmosfera més neta a Europa i posteriors modificacions. D’aquesta manera, serà més fàcil i efectiu aplicar mesures i recomanacions per evitar impactes negatius a la salut de les persones, especialment en aquelles obres que es realitzin al voltant de zones sensibles com escoles i hospitals, i tenint present consideracions específiques si hi ha episodi de contaminació declarat.


A l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat tenim el cas pràctic de la peatonalització del Carrer Progrés. Aquest estudi ha estat possible gràcies a la col·laboració de la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya i l’Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l’Aigua del Centre Superior d’Investigacions Científiques. Es van dissenyar i executar dues campanyes de mesura de la qualitat de l’aire a la zona objecte d’estudi durant febrer i maig-juny 2016, abans de la transformació, i durant juny 2018, després d’aquesta, per tal d’avaluar els efectes en diferents contaminants traçadors del trànsit rodat. Addicionalment, l’Ajuntament de l’Hospitalet ha volgut conèixer què succeeix durant l’execució de l’obra i com les diferents fases d’aquesta poden repercutir sobre la qualitat ambiental, tot fent campanyes de mesurament de concentracions de NO2 i PM10 durant l’execució de tasques significatives de l’obra susceptibles de ser generadores de emissions contaminants.
Els resultats obtinguts van demostrar que les mesures de pacificació de trànsit als carrers han d’anar acompanyades d’altres de reducció del nombre de vehicles i d'eco-transformació de la flota per ser efectius i reduir el nombre d'incompliments dels valors límit a escala urbana. L’objectiu últim d’aquests estudis i actuacions és reduir la contaminació ambiental, però també hi ha un objectiu a més curt termini: treure conclusions sobre cap a quina direcció hem d’orientar les actuacions públiques municipals per a una reducció efectiva de les emissions contaminants durant les obres.

bottom of page