top of page

Ponència

Sessió doble

  • Eficàcia de les mesures de reducció d'emissions en el sector productiu

  • Convivència entre indústria i veïnatge

Horari

Dia 24 d'octubre 15:45-17:00h i 17:00-18:15h

Ubicació

Sala O3 de la Fira de Sabadell

Descripció

Les emissions de compostos orgànics volàtils (COVs) poden ser perjudicials per a la salut de les persones i el medi per la seva toxicitat i la seva contribució a la formació d’oxidants fotoquímics.  En aquesta sessió es presentaran diferents estratègies de reducció d’emissions de compostos orgànics volàtils, tant a nivell de correcció amb sistemes de depuració de gasos convencionals com de sistemes de tractament avançats amb els quals també s’aconsegueix un tractament de les olors. Així mateix, i degut a la rellevància dels problemes que causen les emissions de compostos olorosos, en aquesta sessió es parlarà de com es poden abordar les situacions en què es generen molèsties d’olor sobre el veïnatge. Finalment, atenent a la importància del principi de prevenció, a la sessió també s’exposaran algunes mesures que han permès reduir en origen les emissions de COVs adoptades pel sector de la química fina.

Ponents

bottom of page